Stichting Nicolaïkerk Appingedam

Inleiding  

Doelstelling en beleidsplan  

 

 

Inleiding

De Nicolaïkerk is de grootste kerk in de provincie Groningen. Alleen in de stad Groningen zijn twee grotere kerken, n.l. de Martinikerk en de A-kerk. Eerst was de Nicolaïkerk een eenvoudige romaanse zaalkerkje (circa het jaar 1200) met een zadeldaktoren, zoals voorkomt in onder anderen Stedum en Loppersum. Door de snelle bevolkingstoename heeft men de kerk steeds verder moeten uitbouwen. Eerst tot een romanogotische kruiskerk met koepelgewelven, later tot een drie-beukige hallenkerk. Het gehele bouwproces heeft 350 jaar geduurd.

De inwoners van Appingedam zijn terecht ingenomen met deze prachtige kerk, de grootste in de Ommelanden. De ligging in het historische hart van Appingedam maakt het vanzelfsprekend dat de kerk meegaat
in de ontwikkelingen van het stadshart. Deze ontwikkeling beoogt het opwaarderen van het stadshart welke door de burgerlijke gemeente in gang gezet is en in de komende periode jaren zal worden afgerond.

Ook voor de Nicolaïkerk waren aanpassingen noodzakelijk. In 2006 werd gestart met de noodzakelijke restauratie. Het pleisterwerk is gerestaureerd, het interieur aangepast en met een ingrijpende verbouwing konden nieuwe toiletvoorzieningen, een garderobe en een nieuwe entree worden gerealiseerd. Tijdens de verbouwing werd er nauw samengewerkt met vertegenwoordigers van de gemeente.

Na de restauratie kon de Nicolaïkerk in maart 2008 in gebruik worden genomen door de Protestantse Gemeente Appingedam als kerkgebouw voor de zondagse erediensten. De kerk vervult een belangrijke rol in de ontmoeting tussen kerk en cultuur in de stad Appingedam. Door de verbouw van de Franse School zijn de mogelijkheden van diverse culturele activiteiten, zoals het organiseren van concerten, aanmerkelijk uitgebreid.

Men mag terecht trots en dankbaar zijn op datgene wat er is gerealiseerd. Er is veel werk verzet door vakmensen en vrijwilligers. Dit alles is mogelijk gemaakt  door gelden van subsidieverstrekkers, bijdragen van gemeenteleden en donateurs. Geldelijke steun zal altijd nodig blijven om het gebouw deskundig te onderhouden. Hiervoor is een meerjaren plan gemaakt.

In alle verbouwingsplannen was het orgel nog niet meegenomen. De inkomsten van donateurs zullen de komende jaren besteed worden aan de restauratie van het orgel en het onderhoud van de kerk.

Om er zeker van te zijn dat de Nicolaïkerk met het orgel in de toekomst als karakteristieke beeld voor Appingedam behouden kan blijven, willen we u oproepen tot financiële ondersteuning.

U kunt dit doen door:

  1. donateur te worden van de Stichting Nicolaïkerk Appingedam, uit kunt zich aanmelden via het secretariaat
  2. een éénmalige bijdrage te storten t.n.v. de Stichting Nicolaïkerk Appingedam -  NL79SNSB0909404291 ; gedurende een aantal jaren een bijdrage toe te zeggen

  3. de Stichting te gedenken en te steunen met een legaat.

Wij danken u alvast hartelijk voor uw steun.

Voorzitter                        Secretaris                      Penningmeester            Lid        
B.J.W. Pennink                H.J. Pijper                       J. Mooibroek                    mw. Z. Dik 

Secretariaat: Farmsumerweg 84, 9902 BV Appingedam

 

Doelstelling

De stichting is opgericht op 20 mei 2006. De doelstelling van de Stichting is omschreven in artikel 2 van de statuten:
“De Stichting heeft als doel, het bijeenbrengen van financiële middelen voor de restauratie en verbouw van de Nicolaïkerk te Appingedam. Daaronder is mede begrepen, het verrichten van alles wat met het in de vorige zin genoemde in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Daar waar in deze statuten word gemeld de Nicolaïkerk, wordt mede bedoeld, de daarbij behorende gebouwen, met name ook de Franse School en de daarbij behorende grond”.

Beleidsplan voor de Stichting Nicolaikerk: 2018-2024

Voor de jaren 2018-2023 zijn wij van plan om een verdere ondersteuning te leveren aan de Protestante Gemeente Appingedam (PGA) die er naar gaat streven om het  interieur van de Nicolaikerk te verbeteren. Na de restauratie die in 2007 is afgerond, is nu ongeveer tien jaar voor bij gegaan en nieuwe vragen over het gebruik van de Nicolaikerk komen naar voren. Met onze middelen gaan we een bijdrage leveren aan het beantwoorden van deze vragen.  We stellen wel als voorwaarde dat die verbeteringen een structureel karakter hebben en dat professionele kennis wordt ingehuurd om te beoordelen of verandering daadwerkelijk passend zijn in de Nicolaikerk.

Om de stichting meer naamsbekendheid te geven en om zichtbaar te blijven voor  onze donateurs blijven we eens per jaar een lezing organiseren. De samenwerking ingezet met de Vereniging Historische Kring Amasius gaan we voortzetten zeker na de succesvolle lezing van Geert Mak in Maart 2016 met een volle Nicolaikerk.

Naast de financiële steun aan de PGA en het zelf gebruiken van de Nicolaikerk (d.m.v. onze jaarlijkse lezing) bieden we de PGA ook ondersteuning aan bij het nadenken over het gebruik van de Nicolaikerk doordat een aantal leden vanuit de stichting  actief participeren in de cie. Kerk en Cultuur, onderdeel  van de kerkelijke organisatie van de PGA. In die cie.,  waarin ook andere clubs/stichtingen deelnemen,  denken we na en werken we voorstellen uit om het gebruik van de Nicolaikerk te intensiveren en te verbreden alles passend binnen het beleid van de PGA.

Door middel van bovenstaand beleid proberen we het in stand houden van het gebouw (de stenen) en het gebruik van de ruimte die door deze stenen is gecreëerd te bevorderen. 

 

De Stichting Nicolaïkerk Appingedam is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI).

Het RSIN-nummer van de Stichting is 8185.57.540

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel heeft plaatsgevonden d.d. 1-6-2006:  KvK-nr. 02093834

Het bankrekeningnummer van de Stichting is:   NL79SNSB0909404291

Overige gegevens:

-  Jaarrekening Stichting Nicolaïkerk Appingedam  2023    en 
Balans Stichting Nicolaïkerk Appingedam 2023

-  Brief belastingdienst toekenning status Culturele ANBI